26 Cdo 5775/2016
Datum rozhodnutí: 06.04.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 5775/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Stavebního bytového družstva Poruba , se sídlem v Ostravě Porubě, Porubská 1015/17, IČO: 00408441, proti žalovaným 1/ Š. K. a 2/ P. K. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 125/2011, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 47/2015-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 8. ledna 2013, č. j. 29 C 125/2011-68, vyhověl žalobě a uložil žalovaným povinnost vyklidit tam specifikovaný byt do zajištěného přístřeší do patnácti dnů od právní moci rozsudku ; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Proti citovanému rozsudku soudu prvního stupně podal druhý žalovaný odvolání (č. l. 73 spisu), a to evidentně rovněž v zastoupení první žalované (viz plná moc založená na č. l. 37 spisu).

Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 30. dubna 2013, č. j. 29 C 125/2011-74, vyzval oba žalované k zaplacení soudního poplatku z odvolání, přičemž posléze vydaným usnesením ze dne 29. srpna 2014, č. j. 29 C 125/2011-97, nevyhověl návrhu první žalované a nepřiznal jí osvobození od soudních poplatků (pro odvolací řízení); současně odvolací řízení zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání.

K odvolání první žalované Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 47/2015-106, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ve vztahu k výroku o zastavení odvolacího řízení (pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání) uvedl, že poplatníkem soudního poplatku z odvolání byl pouze druhý žalovaný a jestliže ho na výzvu soudu prvního stupně (usnesení ze dne 30. dubna 2013, č. j. 29 C 125/2011-74) nezaplatil, soud prvního stupně správně odvolací řízení zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podali oba žalovaní (dovolatelé) nezastoupeni advokátem dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ dále jen o. s. ř. ), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64 v sešitě č. 6 z roku 2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podali dovolatelé nezastoupeni advokátem dovolání proti citovanému usnesení odvolacího soudu. Usnesením ze dne 11. září 2015, č. j. 29 C 125/2011-112, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto usnesení zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Dostalo se jim rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Na toto usnesení reagovala pouze první žalovaná, a to podáním ze dne 10. listopadu 2015, v němž požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 17. června 2016, č. j. 29 C 125/2011-121, ve spojení s usnesením ze dne 22. září 2016, č. j. 29 C 125/2011-125, jí soud prvního stupně neustanovil zástupce pro dovolací řízení (a nepřiznal jí osvobození od soudních poplatků). Následně ji usnesením ze dne 2. září 2016, č. j. 29 C 125/2011-123, opětovně vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Uvedeným výzvám (usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. září 2015, č. j. 29 C 125/2011-112, a ze dne 2. září 2016, č. j. 29 C 125/2011-123) však dovolatelé nevyhověli a ve stanovené lhůtě a ani dosud si zástupce pro dovolací řízení nezvolili.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud předseda senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. dubna 2017
JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu