26 Cdo 576/2001
Datum rozhodnutí: 29.05.2001
Dotčené předpisy:
26 Cdo 576/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce Bytového družstva v O., proti žalované A. K., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 19 C 126/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. listopadu 2000, č. j. 13 Co 1432/2000-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 15. listopadu 2000, č. j. 13 Co 1432/2000-47, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné (soudu prvního stupně) ze dne 24. července 2000, č. j. 19 C 126/2000-25, jímž soud prvního stupně výrokem označeným jako I. přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 15 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě č.p. 937 v O.-L., kterou dal žalobce žalované", výrokem označeným jako II. určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž rozsudek nabude právní moci, výrokem označeným jako III. uložil žalované povinnost byt vyklidit do 15 dnů po zajištění přístřeší, a výrokem označeným jako IV. rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Žalovaná dne 12. ledna 2001 podala k poštovní přepravě a dne 15. ledna 2001 soudu prvního stupně doručila podání, označené jako dovolání ... ". V tomto podání, které s přihlédnutím k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou s účinností od 1. ledna 2001 zákonem č. 30/2000 Sb. - dále jen o.s.ř.") lze považovat za dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu, žalovaná (nezastoupena advokátem) sdělila důvody nesouhlasu s rozhodnutím odvolacího soudu a současně požádala, aby jí - z důvodu nepříznivé finanční situace - byly prominuty soudní poplatky". Soud prvního stupně žalovanou vyzval (písemnou výzvou, doručenou žalované dne 24. ledna 2001), aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy zvolila k zastupování v dovolacím řízení advokáta, a současně ji poučil ve smyslu § 30 o.s.ř. o možnosti ustanovit na žádost zástupce z řad advokátů, jestliže by u ní byly naplněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Protože po předložení dokladů, osvědčujících současné příjmové poměry žalované, dospěl soud prvního stupně k závěru, že jsou u ní naplněny, resp. nadále přetrvávají, předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, byl žalované na její žádost usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. února 2001, č. j. 19 C 126/2000-56, ustanoven pro účely dovolacího řízení zástupce z řad advokátů JUDr. P. K.Podáním ze dne 19. března 2001 vzala žalovaná dovolání zpět.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy první (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 15. listopadu 2000, dovolací soud dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále opět jen o.s.ř.").

Podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. vezme - li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá - li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, rozhodl dovolací soud v důsledku zpětvzetí dovolání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a skutečností, že žalobci v řízení o dovolání žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalované právo, nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. května 2001

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu