26 Cdo 5690/2016
Datum rozhodnutí: 16.02.2017
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 5690/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně B. Š. , proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Frýdlant nad Ostravicí , se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Janáčkova 1238, IČO: 00035394, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 131/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 63/2015-277, takto: Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud ve Frýdku-Místku (soud prvního stupně) usnesením ze dne 20. května 2014, č. j. 15 C 131/2011-204, přiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků pro řízení o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení (výrok I.), avšak neustanovil jí zástupce pro řízení o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 30. června 2014, č. j. 11 Co 422/2014-213, citované usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (dovolatelka) nezastoupena advokátem dovolání a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 15 C 131/2011-260, jí soud prvního stupně přiznal osvobození od soudních poplatků a ustanovil jí pro účely dovolacího řízení zástupcem advokáta Mgr. Jiřího Kubalu. Poté usnesením ze dne 18. prosince 2014, č. j. 15 C
131/2011-263, citované usnesení změnil tak, že zrušil ustanovení advokáta Mgr. Jiřího Kubaly pro dovolací řízení a nově jí ustanovil zástupkyní advokátku JUDr. Evu Janíkovou.

K odvolání ustanovené zástupkyně odvolací soud usnesením ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 63/2015-277, však citované usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že žalobkyni pro dovolací řízení zástupce neustanovil.

Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 10. června 2015, č. j. 15 C 131/2011-292, které bylo doručeno dne 29. června 2015, dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Podáním ze dne 9. července 2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 13. července 2015) pak dovolatelka opětovně požádala o ustanovení advokáta pro dovolací řízení včetně sepsání nebo doplnění jejího dovolání ze dne 14. října 2014 , avšak sama si ve stanovené lhůtě zástupce nezvolila. Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 13. dubna 2016, č. j. 26 Cdo 4325/2015-306, dovolací řízení pro nesplnění podmínky povinného advokátního zastoupení dovolatelky zastavil (ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 10. ledna 2017, sp. zn. III. ÚS 2431/16).

Dovolatelka nezastoupena advokátem napadla i posledně citované usnesení odvolacího soudu (tj. usnesení ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 63/2015-277) dovoláním; současně opět požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Pro úplnost je zapotřebí dodat, že odvolací soud usnesením ze dne 20. října 2016, č. j. 11 Co 284/2015-320, potvrdil usnesení ze dne 16. června 2015, č. j. 15 C 131/2011-296, kterým soud prvního stupně zastavil řízení o návrhu dovolatelky na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Za situace, kdy dovolací soud v pořadí první dovolací řízení pravomocně zastavil, je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o dovolání směřujícímu proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl dovolatelčině žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů pro již skončené dovolací řízení, neboť případná nesprávnost napadeného rozhodnutí pozbývá vzhledem k dodatečně nastalým okolnostem na významu.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle § 243b věty před středníkem a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), aniž se z důvodu nadbytečnosti zabýval nedostatkem povinného advokátního zastoupení dovolatelky (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2014, sp. zn. 26 Cdo 2479/2014).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. února 2017

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu