26 Cdo 563/2014
Datum rozhodnutí: 19.03.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 563/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Raiffeisenbank, a.s ., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, IČO: 49240901, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Na Florenci 2116/15, proti povinnému Ing. V. S. , pro 5.141,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 EXE 1171/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 10 Co 437/2013-54, takto:
Dovolání se odmítá. O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 5. 2. 2013, č. j. 21 EXE 1171/2013-31, jímž nařídil exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky ve výši 5.141,- Kč s úroky z prodlení a nákladů exekuce, které budou stanoveny v průběhu řízení a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Jana Grosama, Exekutorský úřad se sídlem v Praze 6 Břevnově, Bělohorská 17/270.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl, aniž by aniž se zabýval nedostatkem jeho advokátního zastoupení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení poskytnuté účastníkům odvolacím soudem v písemném vyhotovení jeho rozhodnutí (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07 uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. března 2014
JUDr. Pavlína B r z o b o h a t á
předsedkyně senátu