26 Cdo 552/2008
Datum rozhodnutí: 15.10.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 552/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně městské části P. 13, zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) H. R., zastoupené advokátkou, jako opatrovnicí, a 2) I. R., o zaplacení částky 189.221,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 296/2005, o dovolání 2. žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2007, č. j. 25 Co 439/2006-130, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. července 2007, č. j. 25 Co 439/2006-133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 11. 4. 2006, č. j. 7 C 296/2005-88, ve spojení s usnesením ze dne 3. 5. 2006, č. j. 7 C 296/2005-92, uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 189.221,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání 2. žalovaného Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 12. 6. 2007, č. j. 25 Co 439/2006-130, ve spojení s usnesením ze dne 10. 7. 2007, č. j. 25 Co 439/2006-133, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku o věci samé, změnil ho v nákladovém výroku a rozhodl o nákladech řízení státu, odměně za výkon funkce opatrovníka a nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaný (nezastoupen advokátem) doručil dne 1. 10. 2007 soudu prvního stupně podání, opravené podáním ze dne 15. 10. 2007 (došlým soudu prvního stupně dne 16. 10. 2007), které je podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním, v němž vyjádřil nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o. s. ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která podle obsahu spisu nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. 10. 2007, č. j. 7 C 296/2005-140, vyzván, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byl poučen, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dostalo se mu rovněž poučení, že pro účely podání dovolání může u soudu prvního stupně požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, má-li za to, že jsou u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, popř. že může požádat Českou advokátní komoru, aby mu advokáta určila. Usnesení bylo dovolateli doručeno v pondělí dne 12. 11. 2007 náhradním způsobem (uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 o. s. ř.). Na zmíněné usnesení dosud žádným způsobem nereagoval.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měla jinak právo proti žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. října 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu