26 Cdo 5339/2007
Datum rozhodnutí: 05.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 5339/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce L. V., proti žalovanému M. V., o zajištění náhradního bytu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 20 C 170/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. dubna 2007, č.j. 20 Co 114/2007-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Hradci Králové (soud odvolací) rozsudkem ze dne 17. 4. 2007,

č. j. 20 Co 114/2007-50, potvrdil rozsudek ze dne 13. 12. 2006, č.j. 20 C 170/2006-35, kterým Okresní soud v Hradci Králové (soud prvního stupně) zamítl žalobu s žalobním žádáním, že žalovaný je povinen žalobci zajistit náhradní byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím v H. K. , a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání ze dne 25. 4. 2007, jež je dle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, žalobce (nezastoupen advokátem) poukazuje na své rodinné, sociální

a bytové poměry a žádá o prošetření svého případu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno

o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. 7. 2007, č.j. 20 C 170/2006-59, aby si pro podání dovolání v dané věci zvolil zástupce advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu; současně byl poučen o tom, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta

a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud řízení zastaví, jakož i o tom, že má možnost (za splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků) požádat soud, případně Českou advokátní komoru o ustanovení zástupce z řad advokátů. Na uvedené usnesení reagoval žalobce podáním ze dne 19. 7. 2007, avšak nedostatek právního zastoupení neodstranil a soudu sdělil, že žádá o přidělení advokáta z důvodu nemajetnosti, konkrétně advokátky JUDr. F. Usnesením ze dne 18. 9. 2007, č.j. 20 C 170/2006-70, které nabylo právní moci dne 13. 10. 2007, soud prvního stupně návrh žalobce jako nedůvodný zamítl, neboť neosvědčil předpoklady pro ustanovení zástupce - advokáta. Nedostatek právního zastoupení nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. prosince 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu