26 Cdo 5228/2014
Datum rozhodnutí: 13.07.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 5228/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Ing. L. V. , zastoupeného JUDr. Veronikou Fryšákovou Šimánkovou, advokátkou se sídlem Olomouc, Tomkova 57/27, proti žalované H. P. , zastoupené JUDr. Romanem Chytilem, advokátem se sídlem Přerov, Jiráskova 9, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 28 C 325/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 24. června 2014, č.j. 69 Co 511/2013- 127, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178,- Kč, k rukám JUDr. Veroniky Fryšákové Šimánkové, advokátky se sídlem Olomouc, Tomkova 57/27, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci (odvolací soud) rozsudkem ze dne 24. 6. 2014, č.j. 69 Co 511/2013- 127, změnil rozsudek Okresního soudu v Olomouci (soudu prvního stupně) ze dne 1. 7. 2013, č.j. 28 C 325/2012-48, tak, že žalované (a původně též 2. žalovanému PhDr. et. PaeDr. O. P.) uložil povinnost vyklidit zde specifikované nemovitosti do 30-ti dnů od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Dovolání proti citovanému rozsudku odvolacího soudu Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o.s.ř. , odmítl, neboť dovolatelka v něm uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 a 3 o.s.ř. a v dovolacím řízení nelze proto pro uvedený nedostatek pokračovat. Dovolatelka ve skutečnosti namítá existenci vady řízení, resp. tzv. zmatečnostní vadu. Z toho důvodu je nepřípadný i její odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3703/2008.

O návrhu na odklad vykonatelnosti, který neshledal důvodným, dovolací soud v souladu se svou stálenou praxí nerozhodoval.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu