26 Cdo 5123/2015
Datum rozhodnutí: 22.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201326 Cdo 5123/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D., v exekuční věci oprávněného Komerční spořitelní a úvěrní družstvo DOMOV v likvidaci, se sídlem v Praze 9, Uherská 618, identifikační číslo osoby 26156245, zastoupeného Mgr. Martinou Suchomelovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, proti povinné H. B., B., za účasti manžela povinné V. B. , B., oběma zastoupeným JUDr. Lukášem Kučerou, advokátem se sídlem v Brně, Bašty 413/2, pro 61 200 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem Brno-venkov pod sp. zn. 22 Nc 5526/2007, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. března 2014, č. j. 26 Co 589/2013-53, takto:

Dovolací řízení se zastavuje. O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 4. 4. 2013, č. j. 22 Nc 5526/2007-31, tak, že zamítl návrh povinné a jejího manžela na zastavení exekuce. Usnesení odvolacího soudu napadli povinná a její manžel dovoláním, jež vzali prostřednictvím ustanoveného právního zástupce podáním ze dne 25. 11. 2014 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013, zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. prosince 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu