26 Cdo 5115/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2008
Dotčené předpisy:

26 Cdo 5115/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce M. J., zastoupeného advokátkou, proti žalované R. J., zastoupené advokátkou, o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a garáže, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 296/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. července 2007, č. j. 19 Co 192/2007-94, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 20. prosince 2007 (doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 27. prosince 2007) vzal žalobce zpět dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. července 2007, č. j. 19 Co 192/2007-94.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalované v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalobci, který zavinil zastavení dovolacího řízení.


O vrácení soudního poplatku z dovolání rozhodne soud prvního stupně (§ 3 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2008


JUDr. Miroslav F e r á k


předseda senátu