26 Cdo 5092/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 5092/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinné AUTOMIRA, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1800/136, identifikační číslo osoby 65416783, pro 96 160,87 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 67 EXE 4848/2010, o dovolání soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, zastoupeného Mgr. Tomášem Greplem, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 365/7, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2015, č. j. 70 Co 196/2015-165, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Soudní exekutor je povinen zaplatit oprávněné k rukám jejího zástupce na nákladech dovolacího řízení 1271 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
III. Povinná nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením (mimo jiné) změnil výrok III. usnesení ze dne 31. března 2015, č. j. 67 EXE 4848/2010-104, jímž obvodní soud uložil oprávněné zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi na nákladech exekuce 7865 Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, tak, že soudnímu exekutorovi se náhrada nákladů nepřiznává. Soudní exekutor napadl tuto část výroku rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť usnesením odvolacího soudu v projednávané věci nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Na tom nic nezmění skutečnost, že oprávněná vede u exekutora dalších 2800 samostatných exekucí na základě rozhodčích nálezů s vadnými rozhodčími doložkami. Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu