26 Cdo 5067/2015
Datum rozhodnutí: 22.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201326 Cdo 5067/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D., v exekuční věci oprávněného Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti povinnému S. H., P., t. č. Věznice Valdice, nám. Míru 55, zastoupenému JUDr. Hanou Rosenovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Mařatkova 918, pro peněžité plnění, vedené Obvodním soudem pro Prahu 8 pod sp. zn. 42 Nc 4367/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2014, č. j. 53 Co 455/2014-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje. O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 28. 8. 2014, č. j. 42 Nc 4367/2009-34, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vzal prostřednictvím ustanovené právní zástupkyně podáním ze dne 28. 7. 2015 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013, zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. prosince 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu