26 Cdo 5036/2007
Datum rozhodnutí: 20.12.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 5036/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobců 1) M. P. a 2) S. P., zastoupených advokátkou proti žalovanému J. M., zastoupenému advokátem , o určení výše nájemného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 389/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. ledna 2007, č. j. 28 C 389/2003-79, ve znění opravného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. května 2007, č. j. 28 C 389/2003-87, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 15. srpna 2007, č. j. 54 Co 299/2007-98, odmítl pro opožděnost odvolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 (soudu prvního stupně) ze dne 31. ledna 2007, č. j. 28 C 389/2003-79, ve znění opravného usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. května 2007, č. j. 28 C 389/2003-87, kterým soud prvního stupně určil, že výše nájemného za užívání bytu o velikosti 2+1, II. kategorie, ve 2. nadzemním podlaží v domě na adrese P., který má v nájmu žalovaný, činí částku 5.000,- Kč měsíčně počínaje dnem 25. 8. 2003 (výrok I.), co do nároku žalobců na určení nájemného za dobu od 1. 7. 2003 do 24. 8. 2003 ve výši 10.765,- Kč měsíčně, za dobu od 25. 8. 2003 do 31. 12. 2005 ve výši 5.765,- Kč měsíčně a za dobu od 1. 1. 2006 ve výši 6.787,- Kč měsíčně, žalobu zamítl (výrok II.) a dále rozhodl o nákladech řízení (výrok III.) a nákladech státu (výroák IV. a V.).


Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opřel o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o.s.ř. a jako dovolací důvod uplatnil, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně spatřuje v pochybení tohoto soudu, pokud jde o stanovení počátku doby, od které soudem stanovené nájemné má být placeno; dále pak soud prvního stupně pochybil v tom, že stanovil svým rozhodnutím výši nájemného i v době, kdy již byl účinný zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Závěrem navrhl zrušení napadeného rozhodnutí.


Žalobci se k podanému dovolání nevyjádřili.


Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním, jako mimořádným opravným prostředkem, lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. ledna 2007, č. j. 28 C 389/2003-79, ve znění opravného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. května 2007, č. j. 28 C 389/2003-87, však za rozhodnutí odvolacího soudu pokládat nelze; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně, což ostatně dovolatel v dovolání ani nezpochybňuje, ba naopak je si toho vědom. Opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (dovolatel uvedený opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně rovněž podal). Za této situace občanský soudní řád ani neupravil funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně.


Jelikož funkční nepříslušnost Nejvyššího soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) řízení, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné pod č. 112 v časopise Soudní judikatura 14/1997, a dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1647/97).


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobcům v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. prosince 2007


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu