26 Cdo 5022/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 243 odst. 1 o. s. ř., čl. 241a odst. 2 o. s. ř., čl. 241a odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 5022/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněných 1) J. B. D. , a 2) J. B. , obě zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Cinkem, advokátem se sídlem v Plzni, sady 5. května č. 296/36, proti povinné L. H. , zastoupené JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Pražská č. 37/45, pro 234 157,62 Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 77 EXE 1024/2013, o dovolání oprávněných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. června 2015, č. j. 14 Co 190/2015-104, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. června 2015, č. j. 14 Co 190/2015-104, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 20. dubna 2015, č. j. 77 EXE 1024/2013-80, o zamítnutí návrhu povinné na zastavení exekuce vedené soudní exekutorkou JUDr. Jitkou Wolfovou, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 106 EX 1993/13, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)
dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu