26 Cdo 5016/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 5016/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Home Credit, a. s. se sídlem v Brně, Nové sady č. 996/25, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova č. 127/13, proti povinnému J. M. , Č. T., pro 89 975,59,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Igora Olmy, Exekutorský úřad Svitavy, pod sp. zn. 111 EX 2608/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové
pobočky v Pardubicích ze dne 21. července 2015, č. j. 22 Co 191/2015-99, takto:

Dovolání se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 21. července 2015, č. j. 22 Co 191/2015-99, kterým potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Igora Olmy, Exekutorský úřad Svitavy, ze dne 10. března 2015, č. j. 111 EX 2608/12-80, o udělení příklepu na vydražené nemovité věci, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.
V dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. prosince 2015 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu