26 Cdo 5005/2014
Datum rozhodnutí: 09.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 5005/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné Avia Park V, s. r. o. , se sídlem v Praze 9, Beranových 140, IČO 24702021, zastoupené JUDr. Tomášem Ptáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Loretánské náměstí 109/3, proti povinné R. B. TRANS, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Novodvorská 412, IČO 25799347, zastoupené JUDr. Dagmar Friedlovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Werichova 1145/29, vyklizením budovy a pozemku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 667/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2013, č. j. 19 Co 408/2013-75, takto:

Dovolání povinné se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 12. 2013, č. j. 19 Co 408/2013-75, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 8. 2013, č. j. 68 EXE 667/2013-36, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, jejímž vedením byla Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 4. 3. 2013, pod č. j. 68 EXE 667/2013-9, pověřena soudní exekutorka JUDr. Marie Sárová, Exekutorský úřad Jihlava.
Povinná nezastoupena advokátem napadla rozhodnutí odvolacího soudu včasným dovoláním, které neobsahovalo údaje o tom, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a k jehož obsahu ohledně rozsahu podaného dovolání a ohledně vymezení důvodu dovolání nelze přihlížet (§ 241a odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ). Dovolatelka zároveň požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 19. 5. 2014, č. j. 68 EXE 667/2013-133, ustanovil povinné jako zástupkyni pro dovolací řízení advokátku JUDr. Dagmar Friedlovou. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10. 6. 2014.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
O náležitosti shora uvedené mohla zástupkyně povinné dovolání doplnit ve dvouměsíční lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) plynoucí od právní moci usnesení, kterým byla ustanovena (tj. od 10. 6. 2014); poslední den lhůty připadl na pondělí 11. 8. 2014 (§ 57 odst. 2, 3 o. s. ř.). Jestliže doplnění dovolání podala povinná prostřednictvím advokátky u soudu prvního stupně až 22. 9. 2014, stalo se tak po marném uplynutí dovolací lhůty. Na tom nic nemění skutečnost, že soud prvního stupně jí přípisem ze dne 10. 9. 2014, č. j. 68 EXE 667/2013-157, prodloužil lhůtu k sepsání řádného dovolání do 22. 9. 2014, jelikož lhůta stanovená v § 241b odst. 3 o. s. ř. je lhůtou zákonnou, kterou nelze prodloužit. Vzhledem k tomu, že marným uplynutím uvedené lhůty se původně odstranitelné vady dovolání staly neodstranitelnými a brání tomu, aby dovolání mohlo být projednáno, Nejvyšší soud dovolání povinné podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. prosince 2014

JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu