26 Cdo 50/2004
Datum rozhodnutí: 23.01.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY26 Cdo 50/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce J. G., zastoupeného advokátem, proti žalované K. Š., o zaplacení částky 69.761,- Kč, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 12 C 314/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. listopadu 2002, č. j. 42 Co 593/2002-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Přerově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 13. února 2002, č. j. 12 C 314/2001-22, vyhověl žalobě a výrokem označeným jako I. uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 69.761,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí a výrokem označeným jako II. rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 11. listopadu 2002, č. j. 42 Co 593/2002-43, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalované doručen dne 20. prosince 2002. Žalovaná nezastoupena advokátem doručila dne 17. února 2003 soudu prvního stupně podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. dále jen o.s.ř. ) považovat za dovolání proti uvedenému potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu. V něm vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu (potažmo i soudu prvního stupně).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. března 2003, č. j. 12 C 314/2001-49, vyzvána, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 21. března 2003. Na zmíněné usnesení reagovala žádostí ze dne 8. dubna 2003 o prodloužení lhůty ke zvolení advokáta. Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. dubna 2003, č. j. 12 C 314/2001 51, prodloužil původně stanovenou lhůtu ke zvolení zástupce a podání řádného dovolání o dalších šedesát dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 22. dubna 2003. Dovolatelka podáním ze dne 17. června 2003 požádala soud prvního stupně znovu o prodloužení lhůty ke zvolení advokáta s tím, že Česká advokátní komora (dále jen ČAK ) jí po odmítnutí všech předchozích advokátů zatím nepřidělila dalšího. Soud prvního stupně usnesením ze dne 1. července 2003, č. j. 12 C 314/2001-53, opětovně prodloužil lhůtu ke zvolení zástupce a podání řádného dovolání o dalších šedesát dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 7. července 2003. Dovolatelka podáním ze dne 7. září 2003 opakovaně požádala soud prvního stupně o prodloužení lhůty ke zvolení advokáta s tím, že ČAK jí po odmítnutí JUDr. K. V. zatím nepřidělila dalšího právního zástupce. Soud prvního stupně usnesením ze dne 25. září 2003, č. j. 12 C 314/2001-57, nevyhověl další žádosti dovolatelky a lhůtu (ke zvolení zástupce a podání řádného dovolání) již dále neprodloužil. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 2. října 2003. Usnesením ze dne 27. listopadu 2003, č. j. 12 C 314/2001-64, byla dovolatelka poučena podle ustanovení § 30 o.s.ř., že může požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů, splňuje-li předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Na uvedené usnesení již dovolatelka nereagovala, přičemž do současné doby zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení nesplnila.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první před středníkem o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 2 o.s.ř. nebyla přes provedená opatření do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalované, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu