26 Cdo 5/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 5/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) J. S. , b) L. S. , zastoupených Hanou Semanovou, narozenou 20. června 1979, všichni bytem v Děčíně, Na Pěšině 268, proti povinnému P. S. , J. u D., prodejem movitých věcí, pro 18.250 Kč, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 38 E 993/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. srpna 2014, č. j. 12 Co 302/2014-32, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Povinný napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 8. 2014, č. j. 12 Co 302/2014-32, kterým podle § 254 odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, odmítl odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 23. 10. 2012, č. j. 38 E 993/2012-4, jímž nařídil výkon rozhodnutí prodejem jeho movitých věcí pro uspokojení pohledávky oprávněných pro dlužné výživné ve výši 18.250 Kč.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. prosince 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu