26 Cdo 4992/2009
Datum rozhodnutí: 16.03.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
26 Cdo 4992/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce města Svitavy, se sídlem ve Svitavách, T. G. Masaryka 28/35, zastoupeného JUDr. Petrem Cardou, advokátem se sídlem ve Svitavách, Pod věží 3, proti žalovaným 1/ J. P. a 2/ M. P. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 9 C 242/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 21. dubna 2009, č. j. 22 Co 107/2009-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Odůvodnění:

Okresní soud ve Svitavách (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 18. prosince 2008, č. j. 9 C 242/2008-16, vyhověl žalobě a uložil žalovaným povinnost vyklidit do jednoho měsíce od právní moci rozsudku byt č. 8 o jednom pokoji a kuchyni s příslušenstvím ve 3. podlaží domu č. p. 865, č. o. 27, na ulici F. ve S. (dále jen předmětný byt , resp. byt ); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků a o povinnosti žalobce zaplatit soudní poplatek.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 21. dubna 2009, č. j. 22 Co 107/2009-34, změnil citovaný rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovaným uložil předmětný byt vyklidit do patnácti dnů po zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů.

Proti citovanému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) podání označené jako dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas s tímto rozsudkem a žádal o jeho neplatnost .

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 21. dubna 2009, tedy před 1. červencem 2009, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. října 2009, č. j. 9 C 242/2008-43, poučen o náležitostech dovolání, o požadavku povinného advokátního zastoupení v dovolacím řízení a také o možnosti požádat soud o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení; současně byl vyzván, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení odstranil v naznačeném směru vady podání s tím, že podání bude odmítnuto , nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Usnesení s výzvou bylo dovolateli doručeno (za použití obálky pro doručování jiných písemností § 2 bod III. ve spojení s § 5 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 5. listopadu 2009 (§ 45 odst. 3 písm. a/ ve spojení s § 48 odst. 1 písm. d/, § 46a odst. 1, § 46b písm. a/ a § 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb.). Žalovaný si ve stanovené lhůtě (a ani dosud) nezvolil pro účely dovolacího řízení advokáta a neodstranil ani vady svého podání.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci (a ani žalované) nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. března 2010

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu