26 Cdo 4962/2007
Datum rozhodnutí: 29.07.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 4962/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce s. m. B., m. č. B. s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému L. Z., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 15 C 17/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. března 2007, č. j. 19 Co 361/2006-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně (soud odvolací) usnesením ze dne 29. 3. 2007, č. j. 19 Co 361/2006-42, potvrdil usnesení ze dne 6. 4. 2006, č. j. 15 C 17/2004-37, kterým Městský soud v Brně (soud prvního stupně) odmítl jako opožděné odvolání žalovaného proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 3. 3. 2004, č. j. 15 C 17/2004-20, a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

V podání doručeném soudu prvního stupně dne 16. 8. 2007, označeném jako dovolání , jež je dle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním, žalovaný (nezastoupen advokátem) vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu (soudu prvního stupně).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej vyzval usnesením ze dne 17. 8. 2007, č. j. 15 C 17/2004-46, aby ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení doplnil dovolání o zákonné náležitosti, a aby předložil plnou moc zvoleného advokáta; současně byl poučen o povinném zastoupení účastníka v dovolacím řízení, jakož i o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolání odmítnuto (tj. že nebude věcně projednáno). Dále byl poučen o možnosti požádat - za splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků - o ustanovení zástupce z řad advokátů. Přestože uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno náhradním způsobem (§ 46 odst. 6 o. s. ř.) dne 2. 10. 2007 (osobně si jej vyzvedl dne 10. 10. 2007), dosud této výzvě nevyhověl; reagoval toliko podáním doručeným soudem prvního stupně dne 18. 10. 2007, v němž opakoval důvody nesouhlasu s napadeným rozhodnutím.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes opatření provedená soudem prvního stupně, do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu