26 Cdo 4957/2009
Datum rozhodnutí: 09.08.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
26 Cdo 4957/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce J. V., proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor , se sídlem Most, Čsl. Armády 1766, zastoupenému JUDr. Václavem Valným, advokátem se sídlem Most, Čsl. Armády 1766, o vzájemném návrhu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a o náhradě škody ve výši 834.998,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 223/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. března 2009, č. j. 14 Co 135/2009-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .


O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) usnesením ze dne 25. 3. 2009, č. j. 14 Co 135/2009-57, potvrdil usnesení ze dne 6. 2. 2009, č. j. 11 C 223/2007-44, kterým Okresní soud v Mostě (soud prvního stupně) zastavil řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu č. 12 v M., R. 1687/521.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání.

Podle čl. II bodu 12. věty před středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 25. března 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud České republiky shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatel, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením ze dne 23. 6. 2009, č. j. 11 C 223/2007-71, soudem prvního stupně vyzván, aby si ve lhůtě třiceti dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel dosud neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1, odst. 2, věty druhé o. s. ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2010


Doc. JUDr. Věra Korecká,CSc., v. r.
předsedkyně senátu