26 Cdo 4951/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.26 Cdo 4951/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně PhDr. A. D. , proti žalované K. P. , zastoupené JUDr. Petrem Veselým, advokátem se sídlem Praha 8, Za Poříčskou branou 21/365, o neplatnost výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 4 C 177/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. září 2014, č.j. 55 Co 367/2014-106, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně podala dovolání proti usnesení ze dne 17. 9. 2014, č.j. 55 Co 367/2014-106, kterým Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 15. 7. 2014, č.j. 4 C 177/2013-75, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 odmítl odvolání žalované pro opožděnost (§ 208 o.s.ř.).

Dovolání žalobkyně není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále opět jen o.s.ř. ), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání žalované odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. listopadu 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
podepsáno JUDr. Pavlínou Brzobohatou
za nepřítomnou předsedkyni senátu