26 Cdo 4950/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 4950/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému V. Š. , Č. Ú., pro 232 798 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Ivo Luhanem, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 099 EX 5391/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2015, č. j. 20 Co 456/2014-153, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 13. 6. 2014, č. j. 099 EX 5391/09-96, kterým soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, vydal dražební vyhlášku, jíž rozhodl o dražbě spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na nemovitých věcech, v rozhodnutí blíže specifikovaných.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Proto jej soudní exekutor usnesením ze dne 20. 8. 2015, č. j. 099 EX 5391/09-162, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta, jenž dovolání sepíše; usnesení bylo povinnému doručeno 31. 8. 2015. Povinný však nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudního exekutora nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu