26 Cdo 4922/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 14 o. s. ř., čl. 16 odst. 1 o. s. ř., čl. 243b o. s. ř., čl. 236 odst. 1 o. s. ř., čl. 104 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 4922/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s. , se sídlem v Praze 1, Nové Město, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Pardubicích Staré město, Pernštýnské náměstí č. 80, proti povinné JUDr. J. H. , P., pro 66 674 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 367/2014, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. července 2015, č. j. 1 Nc 2070/2015-77, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. července 2015, č. j. 1 Nc 2070/2015-77, rozhodl, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Mgr. Eva Ševčíková není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 367/2014.
Proti tomuto rozhodnutí podala povinná dovolání a navrhla, aby dovolací soud uvedené rozhodnutí krajského soudu v celém rozsahu změnil a rozhodl o vyloučení soudkyně Mgr. Evy Ševčíkové z projednávání a rozhodnutí věci.
Podle ust. § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Podle ust. § 14 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle ust. § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.
Pojem "nadřízený soud" je třeba chápat je smyslu územního uspořádání soudní soustavy, tj. ve smyslu organizačním, nikoli instančním a nelze ho tudíž zaměňovat s pojmem odvolací, či dovolací soud (srov. stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod č. 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudce okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možno napadnout odvoláním, nepředchází. Skutečnost, že nadřízený soud je shodou okolností (jako v tomto případě) současně i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, na tyto závěry nemá žádný vliv.
Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročník 2001, pod číslem 121).
Vzhledem k nedostatku podmínky řízení, kterou nelze odstranit, Nejvyšší soud řízení zastavil (§ 104 odst. 1, § 243b odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu