26 Cdo 4919/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 241b odst. 2 o. s. ř., čl. 104 odst. 2 o. s. ř., čl. 241 o. s. ř.26 Cdo 4919/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci péče o nezletilé R. , a L. , P. , dětí matky J. J. , zastoupené JUDr. Janou Staňkovou, advokátkou se sídlem v Chrudimi, Štěpánkova č. 83, a otce L. P. , o výkon rozhodnutí, o úpravu styku matky s nezletilými dětmi, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 9 P 228/2003, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, ze dne 29. ledna 2013, č. j. 22 Co 64/2013-337, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, ze dne 29. ledna 2013, č. j. 22 Co 64/2013-337, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Chrudimi nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu