26 Cdo 4903/2007
Datum rozhodnutí: 18.08.2008
Dotčené předpisy:
26 Cdo 4903/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyň a) K. K., a b) S. K., zastoupených advokátem, proti žalovanému P. K., zastoupenému advokátkou, o určení, že žalobkyně jsou výlučnými nájemkyněmi bytu, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 189/2005, o dovolání žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 10. dubna 2007, č. j. 23 Co 468/2006-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně jsou povinny zaplatit společně a nerozdílně žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.142,- Kč, k rukám advokátky, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně vzaly podáním došlým soudu prvního stupně dne 20. 5. 2008 zpět dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 10. 4. 2007, č. j. 23 Co 468/2006-41.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a je odůvodněn tím, že žalobkyně, které zavinily zastavení dovolacího řízení, jsou povinny zaplatit žalovanému společně a nerozdílně náklady dovolacího řízení vzniklé v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.500,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z DPH ve výši 342,- Kč (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinné dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 18. srpna 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu