26 Cdo 4899/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.



26 Cdo 4899/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupené JUDr. Petr Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 763/15, proti povinnému V. P. , pro 58 692,93 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 8 Nc 3374/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 11. 2014, č. j. 24 Co 2068/2014-52, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 30. 6. 2014, č. j. 8 Nc 3374/2007-40, ve znění opravného usnesení ze dne 2. 9. 2014, č. j. 8 Nc 3374/2007-47, kterým Okresní soud ve Strakonicích zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 27. 1. 2015 dovolání, které následně podáním ze dne 3. 5. 2015 (č. l. 66) vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu