26 Cdo 4840/2009
Datum rozhodnutí: 11.05.2011
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 4840/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr Marie Rezkové ve věci žalobce P. Š., zastoupeného JUDr. Miroslavem Martinákem, advokátem se sídlem Šumperk, Hlavní třída 18, proti žalovaným 1) Z. D. , a 2) M. D. , zastoupeným JUDr. Petrem Jaškem, advokátem se sídlem Šumperk, Hlavní třída 7, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 9 C 245/2007, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. dubna 2009, č. j. 12 Co 110/2009-62, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci (odvolací soud) rozsudkem ze dne 28. 4. 2009, č.j. 12 Co 110/2009-62, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 30. 10. 2008, č.j. 9 C 245/2007-44, jímž byla žalovaným uložena povinnost vyklidit byt v rozsudku specifikovaný do 15 dnů od zajištění přístřeší a rozhodnuto o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu, jenž jim byl doručen dne 21. 5. 2009, podali žalovaní (zastoupeni advokátem) dne 21. 7. 2009 tzv. blanketní dovolání, v němž chyběl údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadají.
Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle § 241b odst. 3 věty první o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, nemůže být prodloužena a její zmeškání nelze prominout (srov. § 55, § 58 odst. 1, § 240 odst. 2 věta první o.s.ř.); jejím marným uplynutím se proto původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými a k opožděnému doplnění dovolání dovolací soud nemůže přihlédnout. Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o.s.ř.), se stává po uplynutí lhůty k podání dovolání bezpředmětnou.
Jelikož v projednávané věci žalovaní v dvouměsíční dovolací lhůtě (tj. do 21. 7. 2009) podali toliko blanketní dovolání, jež neobsahovalo údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek odvolacího soudu napadají, marným uplynutím této lhůty se tak vady dovolání staly neodstranitelnými. Protože pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o.s.ř. odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Na uvedeném nic nemění ani skutečnost, že žalovaní prostřednictvím advokáta na výzvu soudu učiněnou usnesením z 21. 8. 2009, č.j. 9 C 245/2007-68, doplnili dovolání svým podáním ze dne 1. 9.2009, neboť k němu nelze nepřihlížet.
S ohledem na výše uvedené proto dovolací soud dovolání žalovaných podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2, věty první, o.s.ř. odmítl
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly (dle obsahu spisu) v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelům právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. května 2011 Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc. předsedkyně senátu