26 Cdo 4837/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201326 Cdo 4837/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, identifikační číslo osoby 45317054, proti povinným 1) J. Š., K., a 2) L. Š. , roz. Z., K., oběma zastoupeným Mgr. Ludvíkem Machálkem, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Chvalšiny 176, pro 63 680,64 Kč s příslušenstvím, vedené soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Sobíškovou, Exekutorský úřad Praha 6, pod sp. zn. 180 EX 4799/09, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 3. 2015, sp. zn. 8 Co 544/2015, takto:

Dovolání se odmítá . Odůvodnění:
Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 1. 2015, č. j. 180 EX 4799/09-88, kterým soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková, Exekutorský úřad Praha 6, udělila vydražiteli M. V., M., příklep na vydražených nemovitých věcech, v usnesení blíže specifikovaných.
Proti usnesení odvolacího soudu podali oba povinní dovolání, neboť se domnívají, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Navrhují, aby dovolací soud změnil usnesení odvolacího soudu tak, že usnesení soudního exekutora ze dne 20. 1. 2015, č. j. 180 EX 4799/09-88, se ruší.
Oprávněná ve vyjádření k dovolání uvedla, že dle jejího názoru je dovolání nepřípustné. Dále uvádí, že povinní žádným způsobem neuvedli, v čem spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Navrhla, aby dovolací soud dovolání odmítl, případně zamítl.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Z § 241a odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle § 241a odst. 3 o. s. ř. se důvod dovolání vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.
Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.
Dovolatelé nevymezili důvod dovolání v souladu s § 241a o. s. ř., ani neuvedli, v čem spatřují splnění přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 až § 238a o. s. ř. a tuto skutečnost nebylo možné dovodit ani z obsahu dovolání. Protože dovolání má vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a tyto vady nebyly odstraněny v průběhu trvání lhůty k dovolání, Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. listopadu 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu