26 Cdo 4830/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 1 o. s. ř., čl. 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4830/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné CACTON LIMITED , se sídlem 5th floor 86 Jermyn Street, London, SW1Y 6AW, reg. č. 6654819, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Lipová alej č. 3205/6, proti povinné Z. D. , T., pro 19 343 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 26 EXE 3819/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. června 2013, č. j. 21 Co 288/2013-47, takto

Dovolání povinné se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. června 2013, č. j. 21 Co 288/2013-47, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 1. prosince 2015 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu