26 Cdo 482/2014
Datum rozhodnutí: 17.04.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 482/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce V. S. , O., proti žalované J. S. , O., zastoupené JUDr. Pavlem Juchelkou, advokátem se sídlem Opava, Sady Svobody 448/4, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 9 C 289/2007, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. září 2013, č. j. 11 Co 457/2013-219, takto:

I. Dovolání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud České republiky odmítl dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. září 2013, č. j. 11 Co 457/2013-219, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1 zákona č. 404/2012 Sb., článek II., bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o.s.ř. . Dovolání neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a o.s.ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o.s.ř.), a byl v něm uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 2 o.s.ř. (dovolatelka právní posouzení věci odvolacím soudem zpochybňuje prostřednictvím námitek skutkových, resp. namítá vady řízení, a její námitky se navíc vztahují k původnímu řízení, jehož obnovy se domáhá), přičemž pro uvedené vady nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. dubna 2014

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu