26 Cdo 4818/2009
Datum rozhodnutí: 05.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
26 Cdo 4818/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobkyně ADUT, s.r.o. , se sídlem v Praze 3, Vinohradská 151/2828, IČ: 25069683, zastoupené JUDr. Janou Vyšanskou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 10, Korunní 810, proti žalované České republice České správě sociálního zabezpečení, územní organizační složce Pražské správě sociálního zabezpečení , se sídlem v Praze 8, Trojská 1997/13a, o 971.950,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 7 C 78/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2009, č. j. 55 Co 32/2009-111, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Žalobkyně vzala zpět dovolání, které podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2009, č. j. 55 Co 32/2009-111.

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 2. června 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o.s.ř. ).

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalované nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalobkyni právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 5. srpna 2010

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu