26 Cdo 481/2004
Datum rozhodnutí: 22.06.2004
Dotčené předpisy:
26 Cdo 481/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně V. D., zastoupené advokátkou, proti žalovanému F. M., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 17 C 113/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. listopadu 2003, č.j. 11 Co 572/2003-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 4. 11. 2003, č.j. 11 Co 572/2003-60, potvrdil ve výroku ve věci samé rozsudek ze dne 7. 5. 2003, č.j. 17 C 113/2002-40, kterým Okresní soud v Karviné (soud prvního stupně) uložil žalovanému vyklidit do patnácti dnů od právní moci rozsudku byt č. 27, sestávající ze tří pokojů, kuchyně a příslušenství v domě č.p. 1071 na třídě D. v B. N. B. (dále předmětný byt ) a rozhodl o nákladech řízení; ve výroku o zaplacení soudního poplatku odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil a rozhodl dále o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dovodil, že žalovaný neoprávněně zasahuje do výkonu nájemního práva žalobkyně k předmětnému bytu, a na základě toho shledal žalobu na vyklizení důvodnou.

V podání označeném jako odvolání , které je - posuzováno podle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) - dovoláním, žalovaný (nezastoupen advokátem) vyslovil nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu a odkázal na důvody, které uvedl v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. 1. 2004, č.j. 17 C 113/2002-66, aby si ve stanovené lhůtě zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 6. 2. 2004 (viz dodejku na č.l. 66 verte spisu), dosud této výzvě nevyhověl.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu