26 Cdo 4809/2009
Datum rozhodnutí: 21.09.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 4809/2009


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Stavebního bytového družstva STAVBAŘ, družstvo , se sídlem v Praze 4, Křesomyslova 3 č.p. 229, identifikační číslo 00033251, zastoupeného JUDr. Blahoslavem Mazourkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Vyžlovská 38 proti žalovaným a) Z. B., b) L. B. , zastoupeným JUDr. Milenou Valouškovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 21, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 68/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2009, č. j. 23 Co 555/2008-60, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 21. 1. 2009, č. j. 23 Co 555/2008-60, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 (soud prvního stupně) ze dne 9. 7. 2008, č. j. 10 C 68/2008-12, kterým uložil žalovaným vyklidit bytovou jednotku č. 479/1 o velikosti 3 + 1 s příslušenstvím v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 479 v P., do patnácti dnů od zajištění přístřeší, které jim žalobce zajistí nejdříve tři měsíce od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, v němž vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.
Podle čl. II bodu 12. věty před středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 21. ledna 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále též jen o.s.ř. ).
Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, subjekty k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat.
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp.zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročníku 2000, pod číslem 64). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.
Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
V posuzované věci byl žalovaným rozsudek odvolacího soudu doručen dne 25. 2. 2009, (včasné) dovolání proti němu podali nezastoupeni advokátem - dne 14. 4. 2009. Po výzvě soudu si (v soudem stanovené lhůtě) zvolili pro zastupování v dovolacím řízení zástupkyni z řad advokátů - JUDr. Milenu Valouškovou. Advokátka však ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé před středníkem o. s. ř.), dovolání sepsané samotnými žalobci nenahradila vlastním podáním, jejich podání nedoplnila a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnila (usnesení soudu prvního stupně ze dne 17. 7. 2009, č. j. 10 C 68/2008-69, kterým byla vyzvána, aby tak učinila do deseti dnů, jí bylo doručeno dne 24. 7. 2009). K doplnění dovolání podanému přímo u soudu prvního stupně až dne 11. 8. 2009, nelze přihlížet.


Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení Ústavní soud České republiky odmítl usnesením ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měl právo proti žalovaným, kteří zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 21. září 2011
JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu