26 Cdo 4795/2014
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 39 obč. zák., § 7 předpisu č. 216/1994Sb., § 13 předpisu č. 216/1994Sb.26 Cdo 4795/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Scania Finance Czech Republic, spol. s r. o. , se sídlem v Chrášťanech 186, IČO 25657496, zastoupené Mgr. Janem Radoněm, advokátem se sídlem v Praze 7, Kostelní 364/26, proti povinným 1. LK KIPPER s.r.o. "v likvidaci" , se sídlem v Bruntále, Zahradní 1440/36, IČO 27771156, a 2. K. J., M. B., pro částku 918.935,73 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Ing. Petra Kučery, Exekutorský úřad Kladno, pod sp. zn. 150 EX 2822/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. července 2014, č. j. 9 Co 152/2014-38, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění
Dovolání oprávněné proti odstavci I. výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora ze dne 14. 2. 2014, č. j. 150 EX 2822/13-10, jímž zamítl exekuční návrh a rozhodl o nákladech řízení a nákladech exekuce, není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o. s. ř. ), neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce neplatnosti rozhodčí doložky uzavřené do 31. 3. 2012 z důvodu netransparentního výběru rozhodce srovnej usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, uveřejněné pod číslem 121/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (v němž byly překonány závěry obsažené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2282/2008, na něž odkazuje dovolatelka), jakož i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, uveřejněné pod číslem 92/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. září 2015 JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu