26 Cdo 4785/2015
Datum rozhodnutí: 09.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4785/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Raiffeisenbank a. s. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 49240901, zastoupené JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou se sídlem v Praze, Trojská 69/112, proti povinné L. S. , P., pro 67 232,12 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 EXE 653/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2015, č. j. 58 Co 197/2015-45, takto:
Dovolací řízení se zastavuje . Odůvodnění:
Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 2. 3. 2015, č. j. 15 EXE 653/2013-28, kterým Obvodní soud pro Prahu 8 zamítl návrh povinné na zastavení exekuce.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná měla právnické vzdělání. Proto ji Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 22. 9. 2015, č. j. 15 EXE 653/2013-56, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že nebude-li zastoupena advokátem, soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinné doručeno dne 23. 9. 2015, ve stanovené lhůtě však nedostatek povinného zastoupení neodstranila.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. listopadu 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu