26 Cdo 4770/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 4770/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné České republiky - Krajský soud v Praze se sídlem v Praze 5, náměstí Kinských č. 234/5, proti povinnému J. K. , t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Plzeň-Bory, zastoupenému Mgr. Liborem Michalcem, advokátem se sídlem v Plzni
Vnitřní město, Bezručova č. 184/29, pro 52.024,- Kč k návrhu povinného na zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 56 EXE 117/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015, č. j. 19 Co 179/2015-65, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 2015, č. j. 19 Co 179/2015-65, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 19. července 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu