26 Cdo 475/2004
Datum rozhodnutí: 30.09.2004
Dotčené předpisy:
26 Cdo 475/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobců A) Ing. V. H., B) Ch. F. L., a C) T. P. L., zastoupených advokátkou, proti žalované V. R., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 21 C 121/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2003, č.j. 19 Co 428/2003-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 17. 10. 2003, č.j. 19 Co 428/2003-39, potvrdil rozsudek ze dne 27. 5. 2003, č.j. 21 C 121/2003-23, kterým Obvodní soudu pro Prahu 3 (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu sestávajícímu z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny a WC, II. kategorie, ve třetím podlaží domu č.p. 25 v katastrálním území Ž., určil, že nájemní poměr žalované skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty od právní moci rozsudku, uložil žalované byt vyklidit do patnácti dnů po zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dovodil existenci uplatněného výpovědního důvodu podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. nezaplacení nájemného za dobu delší než tři měsíce.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnící řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. 12. 2003, č.j. 21 C 121/2003-47, aby si ve stanovené lhůtě zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu; současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalované doručeno dne 19. 1. 2004 (viz dodejku na č.l. 45 verte spisu), dosud této výzvě nevyhověla.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobcům v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měli jinak právo proti žalované, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu