26 Cdo 472/2012
Datum rozhodnutí: 13.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 472/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců a/ B. L. , b/ O. M. a c/ F. D. , proti žalované označené jako Česká republika , o společné žalobě nájemců bytů společnosti RPG, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 106/2010, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2011, č. j. 11 Co 583/2010-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Odůvodnění:
Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) usnesením ze dne 7. října 2010, č. j. 60 C 106/2010-26, odmítl (podle § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) podání žalobců ze dne 21. prosince 2009 pro jeho neprojednatelnost.
K odvolání žalobců Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 5. ledna 2011, č. j. 11 Co 583/2010-33, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci (nezastoupeni advokátem) dovolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.).
Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalobci nebyli při podání dovolání zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 17. října 2011, č. j. 60 C 106/2010-51, vyzváni, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Současně byli poučeni, že mají-li za to, že splňují podmínky pro osvobození od soudních poplatků, mohou navrhnout, aby jim byl pro podání dovolání soudem ustanoven zástupce z řad advokátů. Dostalo se jim rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoli usnesení s výzvou jim bylo doručeno (za použití obálky pro doručování do vlastních rukou § 2 bod I. ve spojení s § 5 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 24. října 2011 (§ 45 odst. 3 písm. a/ ve spojení s § 48 odst. 1 písm. d/, § 46a odst. 1 a § 46b písm. a/ o.s.ř.), ve stanovené lhůtě a ani doposud výzvě nevyhověli. Žalobci a/ a c/ pouze doručili dne 16. listopadu 2011 soudu prvního stupně podání, v němž mimo jiné uvedli, že takový právník čili advokát zde v Českém Vládnoucím státě není, proto by jej museli hledat někde v zámoří , a že zde není žádný právník nebo advokát, který by se osobně postavil v /jejich/ prospěch . Žalobce b/ vzal své dovolání zpět podáním ze dne 9. prosince 2011.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení ve vztahu k žalobci b/ zastavil.
U žalobců a/ a c/ nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně doposud splněna zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. Nejvyšší soud proto dovolací řízení ve vztahu k těmto žalobcům pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Vzhledem k nedostatečnému označení žalované je v daném případě vyloučen výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. června 2012

JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu