26 Cdo 4710/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, čl. LII odst. 2 předpisu č. 303/2013Sb.26 Cdo 4710/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné MINING SERVICE LLC. , se sídlem 3411 Silverside Road, Wilmington, County of New Castle, 19810 Delaware, Spojené státy americké, registrační číslo 4734220, zastoupené Mgr. Janem Lehovcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlážděná 1586/4, proti povinnému Ing. M. K. , K., za účasti manželky povinného R. K., K., zastoupené Mgr. Lukášem Krumplem, advokátem se sídlem v Praze, Panská 1, pro 1 000 000 Kč s příslušenstvím, o návrhu manželky povinného na částečné zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 36 EXE 3469/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2014, č. j. 17 Co 443/2014-58, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:

Okresní soud v Kolíně usnesením ze dne 2. 9. 2014, č. j. 36 EXE 3469/2011-37, na návrh manželky povinného částečně zastavil exekuci ve vztahu k exekučnímu příkazu ze dne 27. 6. 2014, č. j. 131 EX 3830/11-94, kterým pověřený soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec, rozhodl o provedení nařízené exekuce přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného.
Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Uvedl, že podle § 262a odst. 3 o. s. ř. účinného od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 lze výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů. Podle přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým byl občanský soudní řád novelizován, a to článku II bod 1., se řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Novelizované ustanovení § 262a odst. 3 o. s. ř. nelze tudíž použít na exekuce zahájené do 31. 12. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná exekuce byla zahájena podáním exekučního návrhu dne 30. 8. 2011, dospěl odvolací soud k závěru, že soudní exekutor nepostupoval správně, pokud vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného, a proto rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.
Usnesení odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním, jež má za přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť závisí na vyřešení otázky procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a to, zda v exekučním řízení zahájeném před 1. 1. 2013 může soudní exekutor s odkazem na přechodné ustanovení obsažené v čl. LII odst. 2 zákona č. 303/2013 Sb. vydat exekuční příkaz, kterým podle ustanovení § 262a odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 provede exekuci postižením účtu manžela povinného. Oprávněná je přesvědčena, že zmiňované přechodné ustanovení umožňuje, aby soudní exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného i v exekučním řízení zahájeném před 1. 1. 2013. Domnívá se, že podle přechodného ustanovení se musí exekuční příkaz vydaný po 1. 1. 2014 řídit novelizovanou úpravou obsaženou nejen v exekučním řádu, ale i v občanském soudním řádu, resp. že veškeré podmínky pro vydání exekučních příkazů, včetně podmínek pro to, co jimi může být postiženo, se řídí novelizovanou právní úpravou včetně novelizovaného znění ustanovení § 262a odst. 3 o. s. ř. Závěrem navrhla, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Otázkou, zda v exekučním řízení zahájeném před 1. 1. 2013 může soudní exekutor s odkazem na přechodné ustanovení obsažené v čl. LII odst. 2 zákona č. 303/2013 Sb. vydat exekuční příkaz, kterým podle ustanovení § 262a odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 povede exekuci postižením účtu manžela povinného, se již Nejvyšší soud zabýval v usnesení ze dne 23. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 4525/2014, v němž uzavřel, že bylo-li exekuční řízení zahájeno před 1. 1. 2013, nelze vzhledem k čl. II bodu 1. a čl. IV bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb. nařídit exekučním příkazem provedení exekuce pro peněžitou pohledávku vůči povinnému k vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného; na tom nic nemění ani čl. LII odst. 2 přechodných ustanovení zákona č. 303/2013 Sb.
Nad rámec uvedeného Nejvyšší soud dodává, že ustanovení čl. LII odst. 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, bylo nálezem Ústavního soudu ze dne 31. března 2015, Pl. ÚS 1/14, zrušeno dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů (14. května 2015).
Dovolání oprávněné není přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu se shora uvedenou rozhodovací praxí soudu dovolacího a není důvodu se od ní odchýlit. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. prosince 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu