26 Cdo 4695/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4695/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému K. M. , zastoupenému JUDr. Františkem Grznárem, advokátem se sídlem v Horšovském Týně, náměstí Republiky 108, pro 38 352,92 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň jih pod sp. zn. 9 EXE 626/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 5. 2015, č. j. 14 Co 130/2015-231, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Oprávněná je povinna zaplatit povinnému k rukám jeho zástupce na nákladech dovolacího řízení 1 972,30 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:
Okresní soud Plzeň jih usnesením ze dne 12. 2. 2015, č. j. 9 EXE 626/2010-154, zastavil exekuci na majetek povinného nařízenou svým usnesením ze dne 30. 4. 2010, č. j. 9 EXE 626/2010-16, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 38 352,92 Kč s příslušenstvím, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, Exekutorský úřad Přerov (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů exekuce (výrok II.), a uložil oprávněné uhradit pověřenému soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 7 865 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok III).

Krajský soud v Plzni shora označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a III. Dále změnil výrok II. tak, že oprávněný je povinen zaplatit povinnému na nákladech řízení před soudem prvního stupně částku 3 944,60 Kč k rukám advokáta JUDr. Františka Grznára, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. Současně uložil oprávněné povinnost zaplatit povinnému rovněž náklady odvolacího řízení ve výši 1 972,30 Kč k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Usnesení odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, a nejedná se přitom o vztah ze spotřebitelské smlouvy, pracovněprávní vztah, ani o věc uvedenou v § 120 odst. 2 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.); skutečnost, zda exekuční titul má svůj základ ve spotřebitelském právním vztahu, není pro posouzení přípustnosti dovolání proti usnesení vydanému v exekučním řízení podstatná (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2013, sp. zn. 20 Cdo 1577/2013). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. prosince 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu