26 Cdo 4692/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 4692/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Citibank Europe plc, se sídlem v Dublinu, 1 North Wall Quay, Irská republika, registrační číslo 132781, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti povinné L. S. , pro 74 860,51 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 EXE 2682/2012, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2015, č. j. 18 Co 167/2015-56, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 3. 2015, č. j. 14 EXE 2682/2012-42, kterým Obvodní soud pro Prahu 8 zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, nařízené svým usnesením ze dne 28. 6. 2012, č. j. 14 EXE 2682/2012-21.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Proto ji Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 22. 9. 2015, č. j. 14 EXE 2682/2012-67, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictví podala řádné dovolání; usnesení bylo povinné doručeno 29. 9. 2015. Povinná však na výzvu nereagovala.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu