26 Cdo 4669/2016
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 4669/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobkyně M. K. , proti žalované MADRIDSKÁ 8, s.r.o. , se sídlem v Praze 2, Sázavská 914/8, IČO 64939766 , zastoupené Mgr. Davidem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 320/49, o zaplacení částky 17.801 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 77/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 12 Co 46/2015-93, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2015, č. j. 12 Co 46/2015-93, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 11. 2014, č. j. 22 C 77/2013-81, kterým tento soud žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl její žádost o ustanovení zástupce pro řízení o odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 6. 2014, č. j. 20 C 77/2013-56, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 28. 6. 2016, č. j. 20 C 77/2013-113, ve spojení s usnesením ze dne 31. 8. 2016, č. j. 20 C 77/2013-115) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že se žalobkyně domáhala ustanovení zástupce z řad advokátů, dovolací soud sám posoudil, zda splňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 a § 138 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), přičemž s přihlédnutím k obsahu spisu sdílí názor, který odvolací soud přijal v napadeném usnesení, že ze strany dovolatelky jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a není proto důvod ustanovit jí advokáta pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech (dovolacího) řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2017
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu