26 Cdo 4653/2009
Datum rozhodnutí: 17.12.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 4653/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců a) J. S. a b) Z. S., zastoupených advokátem, proti žalované m. č. P. 4, zastoupené advokátkou, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 57 C 124/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2009, č. j. 53 Co 134/2009-53, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.142,- Kč k rukám advokátky do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podali, vzali žalobci písemným podáním ze dne 25. listopadu 2009 zpět.


Podle čl. II bodu 12 věty před středníkem zákona č. 7/2009, kterým se mění zákona č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno 28. května 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále o.s.ř. ).


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s. ř. zastavil.


Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, proto jsou povinni uhradit žalované vzniklé náklady (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1


a § 146 odst. 2, věta prvá). Ty představují odměnu advokátky za podané vyjádření


k dovolání podle § 7 písm. d), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 277/2006 Sb., ve výši 1.500,- Kč a paušální náhradu hotových výdajů 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb.), a činí celkem včetně daně z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o.s.ř.) 2.142,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.


Nesplní-li žalobci dobrovolně povinnost uloženou jim tímto rozhodnutím, může žalovaná podat návrh na výkon rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. prosince 2009


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu