26 Cdo 4642/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 218 písm. b) o. s. ř., § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 4642/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného města Uherské Hradiště , se sídlem v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, identifikační číslo osoby 00291471, proti povinnému A. V. , M., pro 2 000 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 Ex 50009/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 4. 2. 2015, č. j. 58 Co 302/2014-33, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 19. 5. 2014, č. j. 103 Ex 50009/13-24, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, určil výslednou cenu spoluvlastnického podílu povinného na nemovitých věcech, v usnesení blíže specifikovaných, ve výši 40 000 Kč.
K odvolání povinného Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.).
Z obecného závěru, že k dovolání jsou legitimováni účastníci řízení (§ 240 odst. 1 věta první o. s. ř.), nelze dovozovat, že by dovolání s předpokládanými účinky mohl podat kterýkoli z nich. Z povahy dovolání jakožto mimořádného opravného prostředku plyne, že oprávnění je podat svědčí toliko účastníku, kterému nebylo rozhodnutím odvolacího soudu plně vyhověno, popř. kterému byla tímto rozhodnutím způsobena na jeho právech určitá újma, již lze odstranit zrušením napadeného rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2000, sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12/2000 pod č. 138). Povinný v projednávané věci není shora uvedenou osobou, neboť usnesením odvolacího soudu bylo plně vyhověno jeho odvolání proti usnesení soudního exekutora (odvolací soud usnesení soudního exekutora zrušil).
Protože povinný k podání dovolání není oprávněn, Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl [§ 243c odst. 3 věta první a § 218 písm. b) o. s. ř.], aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, k jehož odstranění byl povinný vyzván (241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. listopadu 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu