26 Cdo 4623/2015
Datum rozhodnutí: 09.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 4623/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému P. F. , pro 57 011 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 39 EXE 2587/2011, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2014, č. j. 20 Co 35/2014-57, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 15. 5. 2012, č. j. 39 EXE 2587/2011-19, kterým Obvodní soud pro Prahu 5 nařídil podle výkazu nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Krajské pobočky pro hlavní město Prahu, ze dne 1. 12. 2010, č. 1941025502, exekuci na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 57 011 Kč s příslušenstvím a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta, Exekutorský úřad Praha-východ.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Proto jej Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 13. 5. 2014, č. j. 39 EXE 2587/2011-63, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. K následné žádosti povinného Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 18. 5. 2015, č. j. 39 EXE 2587/2011-85, rozhodl, že povinnému se zástupce neustanovuje; usnesení nabylo právní moci dne 15. 7. 2015. Povinný přesto nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. listopadu 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu