26 Cdo 4569/2015
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 4569/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobců a) V. T. L. , a b) Ch. H. T. T. , zastoupených Mgr. Miroslavem Zemanem, advokátem se sídlem Libiš, V Chaloupkách 503/26, proti žalovaným 1) F. M. , a 2) HASIČI ČESKÁ REPUBLIKA, se sídlem Háje, 512, Krásno, IČO 22821074, zastoupeným Mgr. Pavlem Rybářem ml., advokátem se sídlem Sokolov, Slovenská 2136, o zaplacení 59.400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp.zn. 7 C 156/2012, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. září 2014, č.j. 10 Co 240/2014-107, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaných (dovolatelů) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 9. 2014, č.j. 10 C 240/2014-107, odmítl podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ dále o.s.ř. ), neboť v něm schází náležité vylíčení, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o.s.ř.), přičemž tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranili (§ 241b odst. 3 o.s.ř.).

Má-li být dovolání přípustné podle § 237 o.s.ř. proto, že napadené rozhodnutí závisí
jak tvrdí dovolatelé na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání zřejmé, o kterou otázku jde a od které ustálené rozhodovací praxe (judikatury dovolacího soudu), kterou není nutno vymezit uvedením konkrétní spisové značky, ale i slovním popisem (viz např. rozhodnutí Ústavního soudu České republiky z 18. 12. 2014, sp.zn. IV. ÚS 1256/14) se řešení této právní otázky odchyluje (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 25. 9. 2013, sp.zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Tomuto požadavku však dovolatelé nedostáli. Vyjadřují sice nesouhlas s napadeným rozhodnutím, činí tak však prostřednictvím námitek týkajících se nesprávně (neúplně) zjištěného skutkového stavu, resp. vad řízení. Tím uplatňují nezpůsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o.s.ř. a contrario ).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu