26 Cdo 454/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
26 Cdo 454/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně městské části Praha 7 , se sídlem v Praze 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, proti žalovanému P. K. , zastoupenému JUDr. Milanem Lindnerem, advokátem se sídlem v Praze 2, Mikovcova 7, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 47 C 48/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2007, č. j. 11 Co 436/2006-33, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. března 2010, č. j. 26 Cdo 454/2009-87, se opravuje tak, že příjmení žalovaného správně zní K. .
Odůvodnění:

V záhlaví písemného vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. března 2010, č. j. 26 Cdo 454/2009-87, došlo ke zjevné nesprávnosti, když dovolatel (žalovaný) byl nesprávně označen příjmením K. namísto správného příjmení K. .

Podle § 164 ve spojení s ustanovením § 243c zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dál jen o.s.ř. ), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí (resp. v daném případě jeho záhlaví, jež má bezprostřední vztah k výroku) nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné rozhodnutí, které doručí účastníkům.

S odkazem na uvedená ustanovení dovolací soud (předseda senátu § 36d odst. 1 o.s.ř.) opravil záhlaví citovaného usnesení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

V Brně dne 26. května 2010

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu