26 Cdo 453/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 299 odst. 1 písm. g) o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 243c odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 453/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Ing. P. N., zastoupeného JUDr. Vladimírem Šmeralem, advokátem se sídlem v Praze 4, Staňkova 922/44, proti žalovaným 1. SCHOTT CR s.r.o. se sídlem v Lanškrouně, Dvořákova 997, IČO 64609855, zastoupené JUDr. Lubomírem Plesníkem, LL.M., advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Zašovská 750, 2. Mgr. Pavle Fučíkové, soudní exekutorce se sídlem v Ostravě, Slévárenská 410/14, 3. Mgr. Petru Kaustovi, se sídlem v Ostravě, Čs. Legií 5, jako správci konkursní podstaty úpadce JAS LIQUEUR s.r.o. "v likvidaci", se sídlem v Zubří, Pod Lipůvkou 1068, IČO 64084680, o zaplacení částky 93.791 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 16 C 54/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. ledna 2014, č. j. 8 Co 842/2013-80, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) rozsudkem ze dne 6. 1. 2014, č. j. 8 Co 842/2013-80, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 17. 6. 2013, č. j. 16 C 54/2012-34, kterým zamítl žalobu a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání žalobce proti napadenému rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť závěr odvolacího soudu, že odstupné (jakožto plnění poskytnuté v souvislosti s ukončením zaměstnání) je možno postihnout výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy podle § 299 odst. 1 písm. g) o. s. ř., vyplývá přímo z výslovného znění tohoto ustanovení a je v souladu i s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k výkladu ustanovení § 299 odst. 1 o. s. ř. srovnej odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3774/2013, uveřejněné pod číslem 76/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a není důvodu, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. července 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu