26 Cdo 4509/2015
Datum rozhodnutí: 09.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 4509/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti povinnému Z. Š. , T., pro 200 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 244055/09, o dovolání Heleny Housové, narozené 26. 9. 1978, bytem v Dlouhé Lhotě 144, okres Příbram, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 29. 8. 2014, č. j. 15 Co 370/2014-104:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 23. 4. 2014, č. j. 067 EX 244055/09-62, kterým soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, vydal dražební vyhlášku, jíž rozhodl o dražbě spoluvlastnického podílu povinného o velikosti id. 1/2 na nemovitých věcech, v usnesení blíže specifikovaných.
H. H. jako spoluvlastnice id. 1/2 dražených nemovitých věcí, jíž svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem, napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Proto ji soudní exekutor usnesením ze dne 29. 5. 2015, č. j. 067 EX 244055/09-126, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolila advokáta, prostřednictvím kterého bude dovolání podáno. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 19. 6. 2015, ve stanovené lhůtě však nedostatek povinného zastoupení neodstranila.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. listopadu 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu