26 Cdo 4476/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4476/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné M. K., zastoupené JUDr. Janem Pavlokem, advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce č. 124/6, proti povinnému Ing. I. S. , pro 975 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 Nc 838/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. května 2015, č. j. 58 Co 93/2015-149, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. května 2015, č. j. 58 Co 93/2015-149, jímž bylo změněno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. ledna 2015, č. j. 49 Nc 838/2007-123, tak, že se zamítá návrh povinného na částečné zastavení exekuce v rozsahu exekučního příkazu vydaného soudní exekutorkou JUDr. Monikou Elfmarkovou, Exekutorský úřad Praha 4 ze dne 10. února 2014, č. j. 115 EX 249/09-08, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu